Dodano: 2021-06-10, PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

BURMISTRZ  WOLSZTYNA

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM

LOKALU UŻYTKOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ

W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI PRZY UL. BOH. BIELNIKA W WOLSZTYNIE

 

1. Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego, na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie wg poniższego zestawienia:

Lp.

Nr ewid.

nieruchomości

Położenie nieruchomości

Pow. użytkowa w m2

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza czynszu

Wadium

Nr księgi

Wieczystej

1.

Działka

nr 11

Wolsztyn ul. Boh. Bielnika 30

(obr. 1)

 

204,63 m2

 

Lokal użytkowy (kuchnia wraz z salami konsumpcyjnymi) znajdujący się w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie.

25,02  złotych za 1m2 x 204,63 m2 - pow. użytkowa co stanowi cenę wywoławczą czynszu 5.119,84 zł + 23 % podatku vat

 

1.000,00 złotych

PO1E/00026999/0

2. Okres najmu – czas określony 10 lat.

3. Stawka czynszu za najem lokalu użytkowego podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS.

4. Przedmiot najmu może być wykorzystywany przez najemcę na działalność gastronomiczną.

5. Prowadzenie działalności na terenie MOSiR w godzinach od 6:00 do 22:00.

6. Oprócz czynszu najmu za lokal, Najemca zobowiązany jest do płacenia podatku od nieruchomości na podstawie decyzji wystawionej przez Wydział Finansów i Podatków Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

7. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych opat związanych z eksploatacją lokalu użytkowego tj.

a) kosztów energii elektrycznej wg podlicznika oraz opłaty abonamentowej, dystrybucyjnej i przesyłowej proporcjonalnie do zadeklarowanej mocy przez Najemcę,

b) kosztów dostawy wody i odbioru ścieków wg podlicznika oraz opłaty abonamentowej, proporcjonalnie do zużycia,

c) kosztów dostawy ciepłej wody użytkowej i odbioru ścieków wg. podlicznika oraz opłaty abonentowej proporcjonalnie do zużycia,

d) kosztów energii cieplnej określonych proporcją całkowitej powierzchni grzewczej do wielkości powierzchni najmu. Kwota zostaje doliczona wg ceny jednostkowej wynikającej z faktury łącznie z opłatą abonamentową, dystrybucyjną oraz przesyłową proporcjonalnie do powierzchni najmu,

e) koszty wywozu odpadów komunalnych pokrywa Najemca wg złożonej deklaracji  w ZM Obra.

8. Lokal jest wyposażony.

9. Przekazanie lokalu nastąpi w dniu zawarcia umowy na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

10. Ubezpieczenie lokalu, bieżące remonty, a także utrzymanie czystości i porządku lokalu najemca wykonuje na własny koszt.

11. Przetarg odbędzie się dnia 9 lipca 2021roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wolsztynie, pok. nr 48,  II piętro (sala sesyjna).

12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w podanej wyżej wysokości, które należy wpłacić na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie Santander Bank Polska S.A. 23 1090 1607 0000 0001 1062 6949, nie później niż do dnia 5 lipca 2021 roku, z dopiskiem ,,Wadium-przetarg na najem lokalu - MOSiR”

Uwaga: Wadium wpłacone na konto, musi wpłynąć w podanym wyżej terminie.

13. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji przetargowej:

 • oryginał dowodu wpłaty wadium,
 • dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych,
 • osoby prawne lub inne podmioty – dokument potwierdzający statut prawny (wyciąg z KRS, odpis CIDG) oraz pełnomocnictwo jeżeli prawo do reprezentacji nie wynika z odpisu KRS lub CEIDG.

15. Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny, w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego (PESEL) numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości”.

16. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 50,00 złotych.

17. Przetarg wygrywa osoba która zaproponowała najwyższą miesięczną stawkę czynszu za lokal.

18. Po ustaniu zgłoszenia postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią cenę i zamyka przetarg a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę firmy, która przetarg wygrała. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

19. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu.

Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

20. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy najmu, wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni się  niebyłym.

21. Przetarg może się odbyć, chociażby tylko jedna osoba wpłaciła wadium oraz spełnia warunki określone w ogłoszeniu.

22. Ogłaszający przetarg ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu, w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

23. Z przyczyn niezależnych od stron oraz ogłoszenia stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z prowadzeniem działalności gastronomicznej, prawa i obowiązki wynikające z mocy umowy najmu zostają zawieszone. Najemca jest zwolniony z uiszczania czynszu i opłat za wynajem lokalu do momentu odwieszenia zakazów.

24. Szczegółowe warunki określa Regulamin przetargu dostępny w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, ul. Rynek 1.

 

Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Dyrektor MOSiR w Wolsztynie Jarosław Inda, tel. 68 347 43 60 oraz Pan Wiktor Nowak tel. 68 384 33 20. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Wiktorem Nowakiem.

Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej https://bip.wolsztyn.pl/m,58,ogloszenia-o-przetargach.html w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą: Urząd Gminy Wolsztyn, Rynek 1 64-200 Wolsztyn.
 2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Wolsztyn, e-mail iod@wolsztyn.pl;
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu realizacji przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przystąpienie do przetargu będzie niemożliwe (dotyczy tylko osób fizycznych)  Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.
 6. Odbiorcą Pana /Pani danych osobowych mogą być strony postępowania administracyjnego, mogą być również inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przepisami prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Burmistrz Wolsztyna

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /-/ Wojciech Lis

Stadion Wolsztyn

Hotel Sportowy
ul. Bohaterów Bielnika 30
64-200 Wolsztyn
Tel.fax. 68 384 33 20 - Recepcja 24/H
Tel. 68 384 36 63 - Biuro Stadion

email: mosir@wolsztyn.pl
stat4uOsób online: 1
Wszystkie prawa zastrzeżone UM Wolsztyn by www.stadion.wolsztyn.pl 2008 - 2021. Projekt strony i wykonanie: PRESSTU.PL
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.stadion.wolsztyn.pl)